ថ្ងៃនេះកាលសុរិយារះ

English: Today, While the Sun Shines

First line: Today, while the sun shines / To-day, while the sun shines, work with a will / To-day while the sun shines / Today, while the sun shines, work with a will; Today / Today, while the sun shines, work with a will

Original language: English

Words: Luella Clark
Music: Evan Stephens


ថ្ងៃនេះកាលសុរិយារះ
, 142


១. ថ្ងៃនេះកាលសុរិយារះខំធ្វើការថ្ងៃនេះចូរបំពេញកិច្ចការអ្នកដោយអំណត់ថ្ងៃនេះកាលសត្វស្លាបច្រៀងកុំថប់បារម្ភថាជីវិតល្អលោកិយស្រស់ឧត្តម្ភ
[Chorus]ថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះចូរខំធ្វើការថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះខំបំពេញកិច្ចការថ្ងៃនេះធ្វើការកាលមានសង្ខារធ្វើការថ្ងៃនេះរៀបចំទុកសម្រាប់ថ្ងៃស្អែក៕
២. ថ្ងៃនេះស្វែងរកទ្រព្យល្អប្រពៃជាងមាសជាក្ដីសុខអំណរមានពាសពេញជនជឿពិតថ្ងៃនេះស្វែងរកត្បូងជះពន្លឺក្នុងចិត្តកាលស្ថិតលើផែនដីរើសកិច្ចការប្រពៃ
៣. ថ្ងៃនេះស្វែងរកការល្អក្ដីពិតគុណធម៌ជាគ្រឿងដ៏បវរនៃជីវិតយុវវ័យអ្នកថ្ងៃនេះកាលជីវិតគង់នៅរស់ដោយស្មោះស្ម័គ្រស្មោះជឿជាក់ខ្ជាប់ខ្ជួនដល់ចុងបំផុត

X:229 Q:3/8=100 M:6/8 L:1/8 K:G D | D3 G2 A | B3 G3 | (E2 ^D) E2 F | E3- E2 yy

ថ្ងៃនេះកាលសុរិយារះ

, 142