សង្ឃឹម​អ៊ីស្រាអែល

English: Hope of Israel

First line: Hope of Israel, Zion’s army, Children of the promised day / Hope of Israel, Zion’s army / Hope of Israel, Zion’s army, Children of the promised / Hope of Israel, Zion’s army, Children / Hope of Israel

Original language: English

Words: Joseph L. Townsend
Music: William Clayson


សង្ឃឹម​អ៊ីស្រាអែល
, 162


១. សង្ឃឹមអ៊ីស្រាអែលទ័ពស៊ីយ៉ូនកូនចៅនៃដែនដីសន្យាមើលព្រះប្រមុខប្រាប់ឲ្យទៅមុខចម្បាំងជិតចាប់ផ្តើមហើយណា៎!
[Chorus]សង្ឃឹមអ៊ីស្រាអែលក្រោកឡើងដោយកាន់ដាវពន្លឺក្ដីពិតសគ្រាមស្រែកថា៖«មើលបួងសួង!»ថ្ងៃនេះមារសត្រូវសាបសូន្យ៕
២. មើលមារសត្រូវមានគ្នាសន្ធឹកបាបកម្មមានច្រើនយ៉ាងពន្លឹកសង្ឃឹមអ៊ីស្រាអែលទៅមុខច្បាំងឥឡូវយើងត្រូវតែបានឈ្នះ!
៣. ច្បាំងសម្រាប់ស៊ីយ៉ូនកុំបោះបង់លើកដាវច្បាំងនឹងមារសត្រូវ!មួយដាវមួយដាវសម្លាប់សត្រូវបោះជំហានទៅយកជ័យឈ្នះ
៤. មិនយូរប៉ុន្មានចម្បាំងនឹងចប់សត្រូវនឹងឱនក្បាលក្រាបចុះទៅមុខទៅមុខយុវជនស៊ីយ៉ូនរង្វាន់អ្នកជាមកុដជ័យ

X:259 Q:1/4=120 M:4/4 L:1/8 K:Bb B3 B B2 F2 | DE FG F2 B2 | c3 d c2 FG | A2 G2 F4 | yy

សង្ឃឹម​អ៊ីស្រាអែល

, 162