ពេលខ្ញុំស្វែងយល់គម្ពីរពិសិដ្ឋ

English: As I Search the Holy Scriptures

First line: As I search the holy scriptures

Original language: English

Words: C. Marianne Johnson Fisher
Music: C. Marianne Johnson Fisher


ពេលខ្ញុំស្វែងយល់គម្ពីរពិសិដ្ឋ
, 159


១. ពេលខ្ញុំស្វែងយល់គម្ពីរពិសិដ្ឋព្រះបិតានៃមនុស្សលោកសូមឲ្យចិត្តខ្ញុំពេញដោយប្រាជ្ញាហើយចំណេះពេញគំនិតខ្ញុំ។
២. ពេលខ្ញុំស្វែងយល់គម្ពីរពិសិដ្ឋសូមឲ្យចិត្តខ្ញុំបានបំភ្លឺសូមឲ្យអាថ៌កំបាំងបានបង្ហាញពេលខ្ញុំសិក្សារៀងរាល់ថ្ងៃ។
៣. ពេលខ្ញុំស្វែងយល់គម្ពីរពិសិដ្ឋសូមបង្ហាញក្តីមេត្តាទ្រង់សូមឲ្យបញ្ហាក្នុងចិត្តរសាយសូមឱ្យរបួសបានសះស្បើយ។
៤. ពេល​ខ្ញុំ​ស្វែង​យល់​គ​ម្ពីរ​ពិ​សិដ្ឋសូម​ជួយ​ខ្ញុំ​យល់​ហើយ​ធ្វើ​តាមប​ន្ទូល​អស់​កល្ប​ជា​និច្ច​ទ្រង់សូម​ព​ន្លឺ​ទ្រង់​ដឹក​នាំ​ផ្លូវ​ខ្ញុំ៕

X:277 Q:1/4=88 M:4/4 L:1/4 K:Bb F F B A | G F F E | D F B d | c B A2 | yy

ពេលខ្ញុំស្វែងយល់គម្ពីរពិសិដ្ឋ

, 159