ខ្ញុំ​នឹង​ធ្វើ​តាម​ផែនការ​ព្រះ

English: I Will Follow God’s Plan

First line: My life is a gift; my life has a plan

Original language: English

Words: Vanja Y. Watkins
Music: Vanja Y. Watkins


ខ្ញុំ​នឹង​ធ្វើ​តាម​ផែនការ​ព្រះ
, no. 86


ជីវិត​ខ្ញុំ​ជា​អំណោយជីវិត​ខ្ញុំមាន​ផែនការ។ជីវិត​ខ្ញុំ​មាន​គោលបំណងផ្តើម​នៅ​ស្ថានសួគ៌។ខ្ញុំជ្រើសរើស​មក​កាន់ផ្ទះគួរ​ស្រឡាញ់​លើផែនដី។ហើយ​ស្វែងរកពន្លឺព្រះដឹកនាំ​ពី​កំណើត។ខ្ញុំ​នឹង​ធ្វើ​តាម​ផែនការ​នៃទ្រង់ប្រកាន់​ខ្ជាប់បន្ទូល​និង​ក្តីស្រឡាញ់។ខ្ញុំនឹងធ្វើការនិង​អធិស្ឋានខ្ញុំដើរតាម​ផ្លូវព្រះអង្គ​ជានិច្ច។នោះខ្ញុំនឹង​រីករាយលើ​ផែនដីនិង​ផ្ទះ​នៅឯស្ថានសួគ៌។

ខ្ញុំ​នឹង​ធ្វើ​តាម​ផែនការ​ព្រះ

, no. 86