ទ្រង់ជាពន្លឺខ្ញុំ

English: The Lord Is My Light

First line: The Lord is my light—then why should I fear? / The Lord is my light; then why should I fear? By / The Lord is my light; then why should I fear? / The Lord is my light

Original language: English

Words: James L. Nicholson
Music: John R. Sweney


ទ្រង់ជាពន្លឺខ្ញុំ
, 39


១. ទ្រង់ជាពន្លឺខ្ញុំហេតុអ្វីខ្ញុំត្រូវភ័យ?ទោះបីយប់ឬថ្ងៃទ្រង់តែងគង់នៅក្បែរទ្រង់បានសង្គ្រោះខ្ញុំពីបាបសោកសៅឥតល្ហែព្រះវិញ្ញាណពិសិដ្ឋថ្លែងការពិតនេះដល់ខ្ញុំ
[Chorus]ទ្រង់ជាពន្លឺខ្ញុំជាបទអំណរក្នុងចិត្តខ្ញុំទោះយប់ឬទោះថ្ងៃទ្រង់ដឹកនាំខ្ញុំរៀងរាល់ថ្ងៃ។
២. ទ្រង់ជាពន្លឺខ្ញុំទោះពពកបាំងបិទជំនឿដ៏ខ្លាំងពិតក្ដីសង្ឃឹមសួគ៌ាជាទីព្រះយេស៊ូវរាជាគ្រងរាជ្យសិរីតើខ្ញុំអាចស្ថិតនៅក្នុងភាពងងឹតម្ដេចទៅ?
៣. ទ្រង់ជាពន្លឺខ្ញុំហើយជាកម្លាំងចិត្តខ្ញុំមានឫទ្ធិឧត្តម្ភដោយព្រះចេស្ដាទ្រង់ព្រះអង្គបិទបាំងភាពទន់ខ្សោយខ្ញុំដោយមេត្តាបើកាលណាដើរដោយជំនឿខ្ញុំមានពរក្រៃ។
៤. ទ្រង់ជាពន្លឺខ្ញុំជាអ្វីៗទាំងអស់ព្រះនេត្រទ្រង់គ្មានសោះនូវសេចក្តីងងឹតទ្រង់ពិតជាព្រះអង្គប្រោសលោះជាអង្គសង្គ្រោះខ្ញុំនិងទេវតាពួកបរិសុទ្ធរួមគ្នាច្រៀង

X:89 Q:1/4=92 M:4/4 L:1/8 K:G D2 | D2 G3/2A/ B3 B | dc GA B3 yy

ទ្រង់ជាពន្លឺខ្ញុំ

, 39