កូន​ចៅ​ព្រះ​អើយទ្រង់​គង់​ក្បែរ​អ្នក

English: Dearest Children, God Is Near You

First line: Dearest children, God is near you Watching o’er / Dearest children, God is near you, watching / Dearest children, God is near you / Dearest children, God is near you, Watching o’er you

Original language: English

Words: Charles L. Walker
Music: John Menzies Macfarlane


កូន​ចៅ​ព្រះ​អើយទ្រង់​គង់​ក្បែរ​អ្នក
, 45


១. កូនចៅព្រះអើយទ្រង់គង់ក្បែរអ្នកឃុំគ្រងថ្នមអ្នកទាំងយប់ថ្ងៃត្រេកអរបានបមបីឲ្យពរអ្នកបើអ្នកឃ្មាតខ្មីធ្វើរឿងត្រូវទ្រង់ឲ្យពរអ្នកទ្រង់ឲ្យពរអ្នកបើដាក់ក្ដីទុកចិត្តលើទ្រង់។
២. កូនចៅព្រះអើយទេវតាសួគ៌ាមើលទង្វើអ្នកទាំងយប់ថ្ងៃកត់សម្ដីទាំងអាក្រក់ល្អក្ដីដោយស្មោះឥតបីលើចំណារចូរមានគុណធម៌ចូរមានគុណធម៌ព្រះនឹងឲ្យពរដល់ចិត្តស្មោះ។
៣. ព្រះត្រេកអរបង្រៀនអ្នករាល់គ្នាដោយសំឡេងព្រះវិញ្ញាណទ្រង់ស្ដាប់ត្រងត្រាប់នូវការបំផុសនោះអ្នកនឹងរីករាយរៀងរាល់ថ្ងៃឱ!ចូរស្មោះត្រង់ឱ!ចូរស្មោះត្រង់ដល់ព្រះអ្នកនិងស៊ីយ៉ូនផង៕

X:96 Q:1/4=112 M:3/4 L:1/4 K:Bb F2 D | B2 F | (d c) B | A G2 | yy

កូន​ចៅ​ព្រះ​អើយទ្រង់​គង់​ក្បែរ​អ្នក

, 45