Ua Si‘omia i Maugi

English: Zion Stands with Hills Surrounded

First line: Ua si‘omia i mauga / Zion stands with hills surrounded / Zion stands with hills surrounded— Zion, kept / Zion stands with hills surrounded— Zion, kept by

Original language: English

Words: Thomas Kelly
Music: A. C. Smyth


X:43 Q:1/4=112 M:3/4 L:1/4 K:D (A B) A | (F G) F | (F E) A, | E D2 | yy

Ua Si‘omia i Maugi

, 104

Trans.: Joseph H. Dean

Ua Si‘omia i Mauga (Mo Leo o Tane)

, 294

Trans.: Joseph H. Dean