Propeta’y Sundin

English: Follow the Prophet

First line: Adam was a prophet, first one that we know

Original language: English

Words: Duane E. Hiatt
Music: Duane E. Hiatt


Propeta’y Sundin
, no. 58


1. Pinakaunang propeta si Adan.Sa hardin ng Eden, pinagtiwalaan.Naglingkod sa Diyos ang ating ninuno,Sa kanya nanggaling ang bawat tao.
[Chorus]Propeta’y sundin, propeta’y sundin,propeta’y sundin nang ’di mawalay.Propeta’y sundin, propeta’y sundin,Propeta’y sundin; s’ya ang gabay.
2. Propetang si Enoc; s’ya ang nagturo.Na mamuhay nang wasto ang mga tao.Nang kasalana’y magawang alisin,Kinupkop sila ng Diyos Ama natin.
3. Si propetang Noe ay nanawagan,Utos n’yang magsisi ay ’di pinakinggan.Tao’y nagkasala—ayaw s’yang dinggin.Ngunit nagsisi nang biglang ulanin.
4. Abraham, propetang nais ay anak,Nanalangin s’ya’t ‘sinilang si Isaac.Anak ni Isaac, Isr’el ang ngalan;Labindal’wang tribo, ay s’yang pinagmulan.
5. Ang propetang Moises, ay isinugo.Dadalhin ang Isr’el sa lupang pangako.Ngunit Israel, ayaw magpagabay.Kaytagal nilang sa gubat naglakbay.
6. Propetang Samuel, bata pang hinirang.Sa Diyos ay ipinangako s’ya ni Ana.Ngala’y tinawag sa tabernakulo;Sagot niya sa Diyos “Narito ako!”
7. Propetang Jonas, ayaw manilbihan.Ngunit pagsunod ay kanya ring nalaman.Sa t’yan ng balyena, siya ay natuto.Tutulong ang Diyos ‘pag nagsikap tayo.
8. Propetang Daniel, ayaw magkasala;Hari’y pinatapon s’ya sa isang k’weba.Bawat leon, pinaamo ng anghel.Dahil masunurin ligtas si Daniel.
9. Sa mundo ngayon ang tao’y balisa,Pawang kaguluhan nababalita.Ngunit may gabay sa bawat gawain,Propeta’y pakinggan—tinig ay sundin.