Susundin Ko ang Plano ng Diyos

English: I Will Follow God’s Plan

First line: My life is a gift; my life has a plan

Original language: English

Words: Vanja Y. Watkins
Music: Vanja Y. Watkins


Susundin Ko ang Plano ng Diyos
, no. 86


Buhay ko’y handog; ito’y may plano.Buhat pa sa langit ang layunin ko.Pinili kong dito sa mundo’y magtungoAt ilaw n’ya ang gabay sa buhay ko.Plano ng Diyos ay susundin,Kanyang salita ay diringgin.Sa kilos at dalangin;Bilin n’ya’y laging tutupdin.Ako’y liligayang tunayWalang hanggang buhay.

Susundin Ko ang Plano ng Diyos

, no. 86