Ko e ʻAho ke Ngāue he ʻOfa

English: Today, While the Sun Shines

First line: Ko e ʻaho ke ngaue he ʻofa / To-day while the sun shines / Today, while the sun shines, work with a will; Today / Today, while the sun shines, work with a will / Today, while the sun shines / To-day, while the sun shines, work with a will

Original language: English

Words: Luella Clark
Music: Evan Stephens


Ko e ʻAho ke Ngāue he ʻOfa
, 135


1. Ko e ʻaho ke ngāue he ʻofa,Fakaai hoʻo fakaʻānauá,ʻAho ke hiva ʻa e manupuná,Monū ki māmani kotoá.
[Chorus]Ko e ʻaho ngāue lahi,Ko e ʻaho ngāue mālohi,Ko e ʻaho ngāue lahi,ʻOua ʻe toloi ngāue he ʻahó ni.
2. ʻAho ke kumi meʻa mahuʻinga,Ko e melino maʻu ʻi lotoʻā,Ko e ʻaho ui ho Laumālié,Ngāue ki he lelei kotoa pē.
3. ʻAho ke fili ʻa e monūʻia,Ko e kalauni ʻoku mahuʻinga,Ko e ʻaho ke muimui he ʻofá,Tui mo ngāue taʻengata.

X:229 Q:3/8=100 M:6/8 L:1/8 K:G D | D3 G2 A | B3 G3 | (E2 ^D) E2 F | E3- E2 yy

Ko e ʻAho ke Ngāue he ʻOfa

, 135

Ko e ʻaho ke ngaue he ʻofa

, 215