Sīsū ne Ne Huhuʻi

English: O Thou Rock of Our Salvation

First line: Sisu ne Ne huhuʻi / Rocher du salut suprême / O thou Rock of our Salvation, Jesus, Savior of the / O Thou Rock of our Salvation, Jesus, Savior / O thou Rock of our salvation / O du Held des wahren Glaubens / Oh, Thou Rock of our salvation

Original language: English

Words: Joseph L. Townsend
Music: William Clayson


Sīsū ne Ne Huhuʻi
, 160


1. Sīsū ne Ne huhuʻi,ʻEtau ngaahi angahala,Hao ai koe hao ai au,Mei he mate malaʻiá,
[Chorus]Tau fakataha ʻo ʻatu,Fakamālō he ʻofá,Ne fai ki he māʻoniʻoni,Mo e angahalá.
2. ʻĀtama mo ʻIvi ne,Na fai ʻa e ngaahi hia,Ne fua ʻe Kalaisi,ʻO Ne hifo ʻo pekiá,
3. Tau fai tui tala kiHeʻene ngaahi fekaú,Laumālie Māʻoni-ʻoni kuó ta lave ai,
4. Tau fai tui tala kiHeʻene ngaahi fekaú,Ke tau maʻu ha tofi-ʻa ʻi Hono puleʻangá.
[Chorus]Sīsū ko e fakamoʻuí,Ia ʻo e māmaní,Hakeakiʻi kitautolú,Tuku ke tau moʻuí.

X:258 Q:1/4=100 M:4/4 L:1/4 K:C E3/2 F/ G E | c A G E | D3/2 E/ F A | G F E2 | yy

Sīsū ne Ne Huhuʻi

, 160

Sisu ne Ne huhuʻi

, 130