Kumi ki Hoʻo Folofolá

English: As I Search the Holy Scriptures

First line: As I search the holy scriptures

Original language: English

Words: C. Marianne Johnson Fisher
Music: C. Marianne Johnson Fisher


Kumi ki Hoʻo Folofolá
, 144


1. Kumi ki he folofolá,ʻEtau Tamai ʻofáFoaki mai ha ʻilo,Pea mo ha loto-poto.
2. Kumi ki he folofolá,ʻEiki tokoni maí,Fakahā ʻeku moʻuí,He ako ʻoku ou fai.
3. Kumi ki he folofolá,Hoʻo ʻaloʻofa ke hā,Fiemālie hoku laumālié,Moʻui hoku kafo ē.
4. Kumi ki he folofolá,ʻOfa ke u talangofua,Maʻu ai moʻui taʻengatá,Maama ki hoku halá.

X:277 Q:1/4=88 M:4/4 L:1/4 K:Bb F F B A | G F F E | D F B d | c B A2 | yy

Kumi ki Hoʻo Folofolá

, 144