Muimui He Palōfitá

English: Follow the Prophet

First line: Adam was a prophet, first one that we know

Original language: English

Words: Duane E. Hiatt
Music: Duane E. Hiatt


Muimui He Palōfitá
, no. 58


1. ʻĀtama ko e palōfita fuofua ʻiloʻíHe ngoue ko ʻĪtení, tokoni he ngāuéTauhi ki he ʻEikí, muimui Hono halá.Hako kitautolú ʻaho kimui ní.
[Chorus]Muimui he palōfitá, muimui he palōfitá,Muimui he palōfitá, ʻoua naʻá ke hē,Muimui he palōfitá, muimui he palōfitá,Muimui he palōfitá, ʻilo ʻe ia e halá.
2. ʻĪnoke ko e palōfita, akoʻi ʻa e leleí,Fai lelei kakai kotoa hono kolóMoʻui māʻoniʻoni haohaoaʻAve ʻe he Tamai ki he Langí.
3. Noa ko e palōfitá, ui ke malangaʻAki fakatomalá, ʻikai fanongo ha tahá.Femoʻuekina angahalá, meʻa noa malangáFakaʻamu ne fanongó, he tō mai ʻa e ʻuhá.
4. ʻĒpalahame ko e palōfitá, lotua ha fohá.ʻOmai ʻa ʻAisake, ko e taha kuo filí,Fanauʻi ʻa Sēkope, ʻiloa ko ʻIsilelí,Faʻaahinga Taha Ua ia he Tohi Tapú.
5. Mōsese ko e palōfitá ki ʻIsilelí.Taki nautolu ki he fonua ʻo e TalaʻofáTuai ʻenau muimuí, hangē ko ʻene hāHē ʻi he toafá he taʻu ʻe fānoá.
6. Samuela ko e palōfita, fili kei siʻi.ʻAna ne palōmesi hono fohá ki he ʻOtuá.Fanongoa Samuela hono hingoá ʻi he Temipalé,Ui ʻe he ʻOtuá peá ne tali “Koau ʻeni!”
7. Siona ko e palōfitá, feinga ke holáToki akoʻi ke fanongo pea talangofuá,Fai feinga mālohi, ʻikai siʻaki ʻe he ʻEikí.Ko ia ne ako ʻe Siona he kete ʻo e tofuaʻá.
8. Taniela ko e palōfitá, fakafisi ke faihaláLī ia ʻe he tuʻí ki he ʻana fanga laionéTaʻofi ʻāngeló e Laioné, toki ʻilo ʻe he tuʻíMālohi mafai ʻo Tanielá ko ʻene talangofuá.
9. Tau maʻu ha māmani veiveiuáKa ʻokú ke taʻe tui, vakai he ongoongó.Lava maʻu taki hala, ʻi heʻetau fonongá.ʻO ka tau fanongo mo muimui ki he palōfitá.