Te u Muimui he Palani ʻa e ʻOtuá

English: I Will Follow God’s Plan

First line: My life is a gift; my life has a plan

Original language: English

Words: Vanja Y. Watkins
Music: Vanja Y. Watkins


Te u Muimui he Palani ʻa e ʻOtuá
, no. 86


Meʻaʻofa ʻa ʻeku moʻuíMo ha palani mei HēvaniFili ke u haʻu ki he māmani ē.ʻO kumi ki he maama e ʻOtuá.Te u muimui he ʻOtuá.Pīkitai ki Heʻene ʻofá.Te u ngāue mo lotuʻAʻeva ʻi hono haláTe u fiefia heniPea mo langi foki.

Te u Muimui he Palani ʻa e ʻOtuá

, no. 86