Ko e ʻEikí ko ʻEku Maama

English: The Lord Is My Light

First line: Ko e ʻEiki ko ʻeku maama / The Lord is my light; then why should I fear? / The Lord is my light / The Lord is my light—then why should I fear? / The Lord is my light; then why should I fear? By

Original language: English

Words: James L. Nicholson
Music: John R. Sweney


Ko e ʻEikí ko ʻEku Maama
, 45


1. Ko e ʻEikí ko ʻeku maama,ʻI he ʻaho mo e pō kotoá,Ko hoku falalaʻanga pē iá,ʻO kau ka mamahi pe fiefiá.
[Chorus]Ko ʻeku maamá,Mo ʻeku fiefiáʻAho mo e pō,ʻOkú Ne tatakiʻi au.
2. Ko e ʻEikí ko ʻeku maama,Te u tui ki he ʻAfioná,Angimui ki Heʻene folofolá,Fakatupu ai ha fuʻu koloá.
3. Ko e ʻEikí ko ʻeku maama,Pea ʻikai te u ilifiá,He te Ne ʻomi mo ha fuʻu ivi,Keu ikuna ʻaki hoku filí.
4. Ko e ʻEikí ko ʻeku maama,Te Ne fakangalo ʻeku hiá,ʻI Heʻene fuʻu manavaʻofá,ʻO kau ka fou he hala ne tofá.

X:89 Q:1/4=92 M:4/4 L:1/8 K:G D2 | D2 G3/2A/ B3 B | dc GA B3 yy

Ko e ʻEikí ko ʻEku Maama

, 45

Ko e ʻEiki ko ʻeku maama

, 103