ʻE Fānau ko e ʻOtua ē

English: Dearest Children, God Is Near You

First line: ʻA e fanau ʻofeina / Dearest children, God is near you, watching / Dearest children, God is near you / Dearest children, God is near you, Watching o’er you / Dearest children, God is near you Watching o’er

Original language: English

Words: Charles L. Walker
Music: John Menzies Macfarlane


ʻE Fānau ko e ʻOtua ē
, 190


1. ʻE fānau ko e ʻOtua ē,ʻAfio he taimi kotoá,Fiefia ke tāpuakí,ʻI hoʻo failelei ē,Tapuakiʻi kimoutolu,Ka falala kiate Iá.
2. Ko e kau ʻāngelo ē,Tauhi he ʻaho fulipē,Ngaahi ngāue ke tohí,Ngaahi leá mo e ngaué,Tauhi ʻa e angamaʻá,Tāpuaki e loto maʻá.
3. Hōifua ke akoʻi koé,ʻI Hono laumālié,Fanongo pea fai ki aí.Fiefia he ʻaho kotoa,ʻIlo ai ʻoku mou feʻungá,Fai e ngāue ʻa e ʻOtuá.

X:96 Q:1/4=112 M:3/4 L:1/4 K:Bb F2 D | B2 F | (d c) B | A G2 | yy

ʻE Fānau ko e ʻOtua ē

, 190

ʻA e fanau ʻofeina

, 170