Công Việc Vĩ Đại

English: A Great Work

First line: Linh năng thôi thúc trong lòng / Chegou a nossa vez / There is a work to do

Original language: English

Words: Nik Day
Music: Nik Day