Book cover

Vat’acjay t’awclas t’ajuya, p. 13
Yi Ey Lhpa Tojey Ut Yuc


Yi Ey Lhpa Tojey Ut Yuc

First line: Yie lhpa utiyuc yitsôt’ajjeyshi pa yitsaat