Book cover

Ko E Tau Lologo Tapu Moe Tau Lologo He Tau Fanau, p. 2
O Mai O Ti E Tau Tagata Tapu


O Mai O Ti E Tau Tagata Tapu