Book cover

Ko E Tau Lologo Tapu Moe Tau Lologo He Tau Fanau, p. 62
Tala E Mooli


Tala E Mooli