Takikuna, 19
Kachakkunapak-Kachak, Shamui


Kachakkunapak-Kachak, Shamui

First line: Tukuita kachakta kanta shuyanchikmi