Takikuna, 25
K’uyayta Rikuchinkapak, Kishpichichirkami


K’uyayta Rikuchinkapak, Kishpichichirkami

First line: K’uyayta rikuchinkapak kishpichichirkami