Takikuna, 16
Cristoka Punchalla Kachun Munawan


Cristoka Punchalla Kachun Munawan

First line: Cristoka punchalla kachun ñukata munawan