Book cover

Banal na Espiritu
Mga Himno, no. 850:00 0:00
Introduction
Audio

Banal na Espiritu

Titik: Penelope Moody Allen, p. 1939. © 1985 IRI

Himig: Martin Shaw, 1875–1958. © 1915 ng J. Curwen & Sons, Ltd.

Nilathala nang may pahintulot ng mga ahente ng G. Schirmer, Inc., E.U. Ang paggawa ng mga kopya nang walang kasulatang pahintulot mula sa may-ari ng karapatang-sipi ay ipinagbabawal.

Related pages

  • Author: Penelope Moody Allen
  • Composer: Martin Shaw