Thánh Ca, 166
Xin Ở Cùng Tôi


Xin Ở Cùng Tôi

First line: Chúa hỡi ở cùng tôi lúc kim ô lặn rồi