Thánh Ca, 219
Vì Tôi Được Ban Nhiều Ơn Phước


Vì Tôi Được Ban Nhiều Ơn Phước

First line: Khi tôi đang mang ân phước lớn Chúa ban cho hằng ngày