Thánh Ca, 67
Vinh Hiển Chứa Trên Cao


Vinh Hiển Chứa Trên Cao

First line: Chúa Cha vinh hiển ngự cao