Thánh Ca, 97
Sự Sáng Hỡi, Xin Dìu Tôi!


Sự Sáng Hỡi, Xin Dìu Tôi!

First line: Này sự sáng hỡi, dắt tôi trong màn đêm dày