Thánh Ca, 175
Hỡi Đức Chúa Trời, Cha Quang Cửu


Hỡi Đức Chúa Trời, Cha Quang Cửu

First line: Hỡi Đức Chúa Trời quang cửu