Thánh Ca, 208
Ô Bết-Lê-Hem Ấp Nhỏ


Ô Bết-Lê-Hem Ấp Nhỏ

First line: Ô Bết lê hem ấp nhỏ này