Thánh Ca, 52
Bình Minh Đang Lên


Bình Minh Đang Lên

First line: Màn đêm âm u dẫn liu