Thánh Ca, 109
Chúa Sửa Soạn Canh Đồng Yên Bình


Chúa Sửa Soạn Canh Đồng Yên Bình

First line: Nơi đồng xanh xanh có Chúa dìu tôi