Thánh Ca, 19
Tạ Ơn Đức Chúa Trời Đã Cho Một Vị Tiên Tri


Tạ Ơn Đức Chúa Trời Đã Cho Một Vị Tiên Tri

First line: Tạ ơn Chúa đã cho vị tiên tri dến cõi trần