Aaron, â gwaed nid eiddo’i hun

English: Aaron with blood, not his own

First line: Aaron, â gwaed nid eiddo’i hun

Original language: Welsh
Original title: Aaron, â gwaed nid eiddo’i hun