Dios, sa Among Pagbiya Panalangini Kami

English: Lord, We Ask Thee Ere We Part

First line: Lord, we ask thee, ere we part, Bless the teachings / Lord, we ask thee ere we part / Lord, we ask Thee, ere we part, Bless

Original language: English

Words: George Manwaring
Music: Benjamin Milgrove


Dios, sa Among Pagbiya Panalangini Kami
, 91


1. Dios, sa among pagbiya,Panalanginan unta.Ang manga nakatunan,Magpabilin sa dughan.
2. Sa among kabatanon,Sugo mo ang tumanon.Paghimos kabubuton,Hatagi mig kaligon.
3. Maloloyong Amahan,Sa among pagserbisyo.Hinaut makaplagan,Kalipay diha nimo.
4. Dios pasayloa kami,Pagtintal ilayo mo.Sa pagpuyo tabangi,Nga kami masagrado.

X:153 Q:1/4=88 M:4/4 L:1/4 K:F C C F F | G G A2 | F F B A/G/ | F A G2 | yy

Dios, sa Among Pagbiya Panalangini Kami

, 91

Arr.: Ebenezer Beesley