Daygon ang Dios, nga Gamhanan

English: Praise to the Lord, the Almighty

First line: Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren / Господа славь ты, мой дух / Praise to the Lord, the Almighty, who rules all creation / Praise to the Lord, the Almighty, the King of creation / Praise ye the Lord, the Almighty, the King of creation / Praise to the Lord, the Almighty, the King of creation / Alma, bendice al Señor que a los astros gobierna / Loué soit Dieu le Seigneur, le puissant Roi de gloire / Praise to the Lord, the Almighty / Praise ye the Lord, the Almighty

Original language: German
Original title: Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren

Words: Joachim Neander
Music: Stralsund Gesangbuch, 1665


Daygon ang Dios, nga Gamhanan
, 39


1. Daygon ang Dios, ang Gamhanan ug Hari sa tanan!Siya atong daygon, kay siya ang kaluwasan!Magambahan,Pagawit og balaan,Sa pagdayeg nga madunggan!
2. Daygon ang Dios! Sa tanang butang naghari Siya.Sama sa agila, manga Santos giamuma.Wala mo baMakitang gihatag n’yaUnsay imong kinahanglan?
3. Daygon ang Dios, nga maoy nanalipod kanimo.Maangkon mo ang Iyang kalooy ug kaayo.HinuktukiUnsay mahimo niya,Gipangga kas Iyang gugma.
4. Daygon ang Dios! Sa tanan nako simbahon Siya!Ang tanan, uban kang Abraham simbahon siya!Ug ang “amen”Motingub sa pagdayeg,Karon sa atong pagsimba.

X:72 Q:1/4=112 M:3/4 L:1/4 K:G G G d | B3/2 A/ G | F E D | E F G | A3 | G3 | yy

Daygon ang Dios, nga Gamhanan

, 39

Arr.: William S. Bennett; Otto Goldschmidt