Dāng wǒ yándú shénshèng jīngwén

English: As I Search the Holy Scriptures

First line: As I search the holy scriptures

Original language: English

Words: C. Marianne Johnson Fisher
Music: C. Marianne Johnson Fisher


X:277 Q:1/4=88 M:4/4 L:1/4 K:Bb F F B A | G F F E | D F B d | c B A2 | yy

Dāng wǒ yándú shénshèng jīngwén

, 171