Thaum Kuv Nyeem Vaj Lug Kub Dawb Huv

English: As I Search the Holy Scriptures

First line: As I search the holy scriptures

Original language: English

Words: C. Marianne Johnson Fisher
Music: C. Marianne Johnson Fisher


Thaum Kuv Nyeem Vaj Lug Kub Dawb Huv
, 130


1. Thaum kuv nyeem vaj lug kub dawb huv,Kuv thov koj, tib neeg Leej Txiv,Thov koj foom koob foom hmoov rau kuv,Kom kuv muaj laj lim tswv yim.
2. Thaum kuv nyeem vaj lug kub dawb huv,Kuv thov koj tshoov kuv lub siab.Pab kuv to taub koj lub tswv yimThaum kuv khaws koj cov lus cia.
3. Thaum kuv nyeem vaj lug kub dawb huv,Cia kuv paub koj txoj kev hlub.Kho qhov mob ntawm kuv sab ntsuj pligThiab nplij kuv lub siab lub ntsws.
4. Thaum kuv nyeem vaj lug kub dawb huv,Pab kuv xav ntsoov thiab mloog lus.Koj txoj lus yog txoj sia ib txhis;Koj qhov kaj yuav coj kuv mus.

X:277 Q:1/4=88 M:4/4 L:1/4 K:Bb F F B A | G F F E | D F B d | c B A2 | yy

Thaum Kuv Nyeem Vaj Lug Kub Dawb Huv

, 130