Cov Nkauj Qhuas Vajtswv

Cov Nkauj Qhuas Vajtswv

Yexus Khetos lub Koom Txoos ntawm Tsoom Haiv Neeg Ntseeg hauv Hnub Nyoog Kawg Cov Nkauj Qhuas Vajtswv

1985 Hymns, Hmong.
Salt Lake City, Utah, USA. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
2015. Only known edition. 152 songs.

English approval: 11/02; translation approval: 11/02. Book © 1985, 1998.


Indexes

References

List of songs
Jump to:

Show results that:

Txum Tim txoj Moo Zoo Rov Qab Los (Return to top)
1.
Kaj Ntug Plaws Lawm
2.
Vajtswv tus Ntsuj Plig
3.
Peb Zoo Siab Kawg
4.
Nyob Puag Saum Ib lub Roob
5.
Ixayees tus Cawm Seej
6.
Ixayees, Vajtswv Hu Nej
7.
Ib tug Tim Tswv Nyob Siab
8.
Ua Vajtswv Tsaug Rau Ib tug Yaj Saub
9.
Los, Mloog Ib tug Yaj Saub lub Suab
10.
Peb Thov Vajtswv Pab Koj
11.
Yauxej Xamiv Thawj zaj Thov Vajtswv
12.
Vajtswv Hlub tus Yaj Saub
13.
Qhuas tus Txiv Neej
14.
Ib tug Txiv Neej Txom Nyem Quaj Ntsuag
15.
Los, Los cov Ntseeg
16.
Rau Laj Roob Ruaj Khov Kho
17.
Cia Vajtswv cov Me Nyuam Los
18.
Los, Vaj Ntxwv tus Vaj Ntxwv
Kev Qhuas thiab Kev Ris Txiaj (Return to top)
19.
Zoo Siab, tus Tswv Tswj Kav!
20.
Txhua Yam Peb tus Vajtswv Tsim Muaj
21.
Rau Ntiaj Teb txoj Kev Zoo Nkauj
22.
Qhuas Vajtswv Nyob Saum Ntuj
23.
Vajtswv Yeej Yog txoj Kev Hlub
24.
Peb tus Vajtswv Yog Peb tus Pej Thuam
25.
Peb Los Qhuas thiab Pe Hwm Koj
26.
Peb tus Vajtswv uas Txhais Tes Muaj Hwj Chim
27.
Thawb Mus Tom Ntej, Haiv Neeg Ntseeg
28.
Coj Peb, Auj, tus Tswv Yehauvas
29.
Lub Hauv Paus Ruaj Nrees
30.
Koj Zoo Kawg Nkaus
31.
Tus Tswv Yog Qhov Kaj
32.
Thov Vajtswv Ua Tsaug
33.
Los, Nej cov Neeg Siab Zoo Los
34.
Me Tub, Me Ntxhais, Vajtswv Nyob Ze
Kev Thov Vajtswv thiab Kev Pe Hawm (Return to top)
35.
Lub Teeb, Thov Coj Kuv Kev
36.
Tus Tswv Nyob Nrog Nraim Kuv
37.
Nyob Ze Nrog Koj, Vajtswv
38.
Xib Hwb, Muaj Cua Daj Cua Dub
39.
Tus Tswv Yug Yaj Zov Kuv
40.
Peb tus Cawm Seej txoj Kev Hlub
41.
Los, Nrog Kuv Mus
42.
Los Cuag Tswv Yexus
43.
Txawm Raug Kev Txom Nyem Los
44.
Los, Peb uas Hlub tus Tswv
45.
Thaum Ntseeg Tiag
46.
Vajtswv Lus Txib Mos Muag
47.
Kev Kaj Siab Nyob Qhov Twg?
48.
Txo lub Hwj Chim
49.
Pab Kuv Ua Dawb Huv Ntxiv
50.
Leej Txiv Saum Ntuj
51.
Kuv Ntseeg Tswv Yexus
52.
Kuv tus Txhiv Dim Muaj txoj Sia Nyob
53.
Kuv Paub Yexus Tseem Muaj txoj Sia
54.
Lus Tim Khawv
55.
Koj Puas Tau Thov Vajtswv?
56.
Yexus, Thaum Kuv Tsuas Xav Txog Koj
57.
Kev Thov Vajtswv
58.
Cia tus Ntsuj Plig Dawb Huv Coj
59.
Txoj Kev Thov Vajtswv
60.
Kev Thov Vajtswv Yog lub Siab Xav
61.
Maj Mam Hu Ib zaj Dawb Huv
62.
Txoj Dej Num Zoo
63.
Zoo Li Lwg uas Los Saum Ntuj Los
64.
Peb Hu Nkauj Yuav Sib Ncaim
65.
Thov Vajtswv Kom Peb Rov Sib Pom Dua
66.
Tus Tswv, Ua Ntej Peb Sib Ncaim
67.
Ziag No Hnub Twb Dhau Lawm
68.
Kev Tshav Ntuj Zuj Zus Mus
69.
Tus Tswv, Thov Koj Thaum Peb Sib Ncaim
70.
Nyob Nrog Nraim Kuv; Twb Tsaus Ntuj Lawm
71.
Nyob Nrog Nraim Kuv!
Lub Cim Nco Txog (Return to top)
72.
Peb Muaj Siab Mog Siab Muag Thov Koj
73.
Vajtswv Koj Mloog Peb cov Lus Thov
74.
Vajtswv uas Nyob Mus Ib Txhis
75.
Thaum Peb Los Txais lub Cim Nco Txog
76.
Yexus ntawm Naxales, Cawm Seej, Vaj Ntxwv
77.
Peb Yuav Hu Nkauj Nco Txog Yexus
78.
Vajtswv Hlub Peb, Nws Thiaj Xa Nws Leej Tub Los
79.
Nco tus Raug Ntsia Saum Ntoo Khaub Lig
80.
Saib Seb tus Cawm Seej txoj Kev Tuag
81.
Saum Ntoo Khaub Lig Nyob Pem lub Roob
82.
Kuv Zoo Siab Yexus Hlub Kuv
83.
Muaj Ib lub Roob Ntsuab
84.
Vajtswv Muaj Tswv Yim thiab Hlub Peb
85.
Yexus Tau Yug Los Ua Me Nyuam
Lub Caij Easter (Return to top)
86.
Nws Sawv Rov Los
87.
Yexus Sawv Rov Los Hnub No
Christmas (Return to top)
88.
Ntiaj Teb Zoo Siab
89.
Nej cov Ntseeg Tswv Yexus Los
90.
Peb Hnov cov Tim Tswv Nyob Saud
91.
Hmo Muaj Hmoov Zoo
92.
Nyob Hauv Ib lub Dab Nyuj
93.
Thaum Ib Tag Hmo zaj Ntawd Tau Los
94.
Au lub Me Zej Zos Npelehees
95.
Cov Neeg Yug Yaj Hauv Yudais lub Teb Chaws
96.
Thawj zaj Nau-es
Lwm cov Ntsiab Lus Tshwj Xeeb (Return to top)
97.
Rau Qhov Koj Tau Pub Ntau rau Kuv
98.
Tus Tswv, Kuv Yuav Nrog Koj Mus
99.
Peb Tab Tom Taug Raws Kev Yeeb Koob
100.
Tus Tswv Yug Yaj Muaj lub Siab Hlub
101.
Kuv Puas Tau Ua Zoo Hnub No?
102.
Ua Zoo Thaum Tseem Tshav Ntuj Nrig
103.
Muaj Tshav Ntuj Nrig Hauv Kuv Siab Hnub No
104.
Koj Ua Tau Kom txoj Kev Kaj
105.
Hnub No, Thaum Tseem Tshav Ntuj
106.
Ua Kom Tshav Ntuj
107.
Qhuas Vajtswv, tus Foom Koob Hmoov Los
108.
Cia Peb Ib Leeg Hais Lus Zoo rau Ib Leeg
109.
Ua Qhov uas Yog
110.
Xaiv Qhov Yog
111.
Siv Dag Zog Ua Hauj Lwm
112.
Suav Nej cov Koob Hmoov Ntau
113.
Cia Peb Sawv Daws Sib Zog Ua Vajtswv Tes Num
114.
Tswv Yexus Tsoom Tub Rog
115.
Raug Hu Los Pab
116.
Peb Txhua Tus Sawv Ua Rog
117.
Saib Seb! Vaj Ntxwv Pab Tub Rog
118.
Tso Siab Ruaj Nrees Rau Kev Ntseeg
119.
Cia Siab Rau Xi-oos
120.
Mus Qhia Nrog Kev Ntseeg
121.
Mloog Nej Txhua Haiv Neeg!
122.
Sij Hawm Dhau Zuj Zus
123.
Zoo Kawg Nkaus
124.
Yehauvas, Ntuj thiab Teb tus Tswv
125.
Kuv Yuav Mloog Koj txoj Lus
126.
Kev Tseeb Yog Dab Tsi?
127.
Tus Nqaj Hlau
128.
Kev Tseeb Ua Rau Peb Rov Qab Nco
129.
Zoo Siab, Zoo Siab, Hnub Caiv Sawv Ntxov
130.
Thaum Kuv Nyeem Vaj Lug Kub Dawb Huv
131.
Thov Pab Kuv Qhia Nrog Kev Tshoov Siab
132.
Haiv Neeg Ntseeg, Sawv Mus Hauv Tuam Tsev
133.
Tig Nej Siab
134.
Kev Hlub ntawm Leej Tub Neeg Qhuas Ntxhias
135.
Auj Kuv Leej Txiv
136.
Cov uas Ua Yam Ntxwv Zoo
137.
Sib Hlub Hauv Tsev
138.
Peb Leej Txiv Saum Ntuj cov Me Nyuam
139.
Lub Tsev Zoo Li Ntuj Ceeb Tsheej
Nkauj Me Nyuam Yaus (Return to top)
140.
Qhia Kuv Los Ua Raws Li Vajtswv txoj Lus
141.
Tsev Neeg Nyob Tau Ua Ke Mus Tas Ib Txhis
142.
Kuv Yog Vajtswv Me Nyuam
143.
Kuv Paub Kuv Txiv Tseem Nyob
144.
Mloog Vajtswv txoj Lus
145.
Ib Leeg Hlub Ib Leeg
146.
Qhov Kaj Los Saum Ntuj Los
147.
Vajtswv Saib Xyuas Txhua Hnub
148.
Nyob Hauv Peb lub Dexiles
Rau cov Poj Niam (Return to top)
149.
Cov Viv Ncaus Hauv Xi-oos (Cov poj niam)
Rau cov Txiv Neej (Return to top)
150.
Nej Cov uas Vajtswv Hu Los (Txiv Neej)
151.
Cov Txwj Laug ntawm Ixayees (Txiv Neej)
152.
Los Nej, Vajtswv cov Tub (Txiv Neej)

Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video