Tus Tswv Yog Qhov Kaj

English: The Lord Is My Light

First line: The Lord is my light; then why should I fear? By / The Lord is my light; then why should I fear? / The Lord is my light / The Lord is my light—then why should I fear?

Original language: English

Words: James L. Nicholson
Music: John R. Sweney


Tus Tswv Yog Qhov Kaj
, 31


1. Tus Tswv yog qhov kaj; cas yuav ntshai dab tsi?Tas hnub thiab tas hmo, nws yeej nyob ze li.Nws yog tus cawm kuv dim kev txhaum thiab lub txim;Tus Ntsuj Plig qhia kuv no nyob hauv kuv lub siab.
[Chorus]Tus Tswv yog qhov kaj,Kuv kev zoo siab thiab zaj nkauj.Nruab hnub thiab hmo ntuj,Nws coj, nws coj kuv txhua zaus.
2. Tus Tswv yog qhov kaj; txawm huab roos puag ncig.Kev ntseeg yeej pom dhau txoj kev tsaus ntuj nti.Pom Yexus nyob saum ntuj muaj yeeb koob ib txhis.Yog li ces kuv yuav tsis muaj tsaus ntuj hlo li.
3. Tus Tswv yog qhov kaj; Nws yog kuv lub zog.Nrog nws lub hwj chim, kuv yeej tau tag nrho.Nws muab nws lub hwj huam theej kuv kev txhaum lawm.Yog kuv ntseeg nws foom koob hmoov txhua lub sij hawm.
4. Tus Tswv yog qhov kaj; kuv tus nyob ib txhis.Nws saib txhua yam tsav tsis muaj tsaus ntuj nti.Nws yog kuv tus Txhiv Dim, Cawm Seej thiab Vaj Ntxwv.Nrog cov Ntseeg thiab tim tswv kuv yeej yuav qhuas nws.

X:89 Q:1/4=92 M:4/4 L:1/8 K:G D2 | D2 G3/2A/ B3 B | dc GA B3 yy