Me Tub, Me Ntxhais, Vajtswv Nyob Ze

English: Dearest Children, God Is Near You

First line: Dearest children, God is near you Watching o’er / Dearest children, God is near you, watching / Dearest children, God is near you / Dearest children, God is near you, Watching o’er you

Original language: English

Words: Charles L. Walker
Music: John Menzies Macfarlane


Me Tub, Me Ntxhais, Vajtswv Nyob Ze
, 34


1. Me tub, me ntxhais, Vajtswv nyob ze,Saib xyuas nej txhua hnub txhua hmo;Nws zoo siab tsom kwm foom koob hmoovYog nej rau siab ua qhov yog.Nws foom koob hmoov, Nws foom koob hmoov,Yog nej tso siab plhuav rau nws.
2. Me tub, me ntxhais, tim tswv dawb huvSaib ntsoov nej txhua hmo txhua hnub,Thiab lawv rau siab sau xwm txheej ciaTxog nej tes num thiab cov lus.Coj kev dawb huv! Coj kev dawb huv!Vajtswv yuav pab cov siab dawb.
3. Me nyuam, Vajtswv zoo siab qhia nejLos ntawm tus Ntsuj Plig cov lus.Nrawm nroos ua li tej kev tshoov siab.Niaj hnub nej yuav kaj siab lug.Au, rau siab ntseeg, Au, rau siab ntseegVajtswv thiab Xioos hom phiaj.

X:96 Q:1/4=112 M:3/4 L:1/4 K:Bb F2 D | B2 F | (d c) B | A G2 | yy

Me Tub, Me Ntxhais, Vajtswv Nyob Ze

, 34