ទ្រង់​ជា​សិលា

English: Rock of Ages

First line: Rock of Ages, cleft for me, Let me hide / Rock of Ages, cleft for me, Let me hide myself in Thee / Rock of Ages / Rock of Ages, cleft for me

Original language: English

Words: Augustus M. Toplady
Music: Thomas Hastings


ទ្រង់​ជា​សិលា
, 58


១. ទ្រង់​ជា​សិលា​ប្រោស​យើង​ហើយសូម​ជ្រក​នៅ​ទ្រង់ឥត​ឃ្លាត​ឡើយសូម​ឲ្យ​ទឹក​នឹង​ឈាម​ដែល​ហូរពី​របួស​ទ្រង់​ជា​បរិបូរមក​លាង​បាប​ខ្ញុំ​ឲ្យ​ជ្រះ​ថ្លាប្រោស​ឲ្យ​រួច​ហើយ​ថែ​រក្សា។
២. ការណ៍​ដែល​ខ្ញុំ​ធ្វើ​ដោយ​ដៃ​ខ្ញុំពុំ​អាច​បំពេញ​រាល់​ការ​ត្រូវទោះ​បី​ខំ​ខ្នះខ្នែង​យ៉ាងណាទោះ​​ខ្ញុំ​យំ​អស់​ទឹក​នេត្រាក៏​ពុំ​អាច​ធួន​នឹង​បាប​ខ្ញុំមាន​តែ​ទ្រង់​អាច​ប្រោស​លោះ​បាន។
៣. កាល​ខ្ញុំ​នៅ​តែ​មាន​ដង្ហើមកាល​ខ្ញុំ​បិទ​ភ្នែក​អស់​ជីវិតហើយ​កាល​ក្រោក​ឡើងក្នុង​ភព​ថ្មីបាន​ឃើញ​ទ្រង់​គង់​លើ​បល្ល័ង្កទ្រង់​ជា​សិលា​ប្រោស​យើង​ហើយសូម​ជ្រក​នឹង​ទ្រង់​ឥត​ឃ្លាត​ឡើយ៕

X:111 Q:1/4=80 M:3/4 L:1/8 K:Bb F3/2G/ | F2 D2 B3/2G/ | F4 Bc | d3 c BA | B4 yy

ទ្រង់​ជា​សិលា

, 58