ខ្ញុំ​រក​ក្តី​សុខ​ឯ​ណា ?

English: Where Can I Turn for Peace?

First line: Where can I turn for peace?

Original language: English

Words: Emma Lou Thayne
Music: Joleen G. Meredith


ខ្ញុំ​រក​ក្តី​សុខ​ឯ​ណា ?
, 69


១. ខ្ញុំរកក្តីសុខឯណា?ឯណាក្តីរីករាយពេលអ្វីៗទៀតមិនអាចឲ្យខ្ញុំបានជា?ពេលដែលមានចិត្តឈឺចាប់កំហឹងឬព្យាបាទខ្ញុំដកខ្លួនចេញឲ្យឆ្ងាយរកព្រលឹងខ្ញុំ។
២. នៅពេលខ្ញុំមានជំងឺពេលខ្ញុំស្រយុតចិត្តពេលខ្ញុំត្រូវការដឹងថាខ្ញុំគួរទៅណា?ឯណាទៅការលួងលោមបន្ធូរការតានតឹង?តើមាននរណាអាចយល់?មានតែទ្រង់ទេ។
៣. ទ្រង់ឆ្លើយតបដោយសម្ងាត់ឆ្លើយតបកង្វល់ខ្ញុំក្នុងសួនគែតសេម៉ានីខ្ញុំទ្រង់ជាមិត្តទ្រង់ប្រទានក្តីសុខសាន្តដែលខ្ញុំទទូចសូមក្តីល្អទ្រង់មិនផ្លាស់ប្តូរក្តីស្នេហ៍អង្វែង៕

X:129 Q:1/4=100 M:4/4 L:1/4 K:D A2 G F | G G F2 | A2 c B | A2 E2 | yy

ខ្ញុំ​រក​ក្តី​សុខ​ឯ​ណា ?

, 69