ការ​អធិស្ឋាន​ជា​ប្រាថ្នា​ស្មោះ

English: Prayer Is the Soul’s Sincere Desire

First line: Prayer is the soul’s sincere desire, Uttered or unexpressed / Prayer is the soul’s sincere desire / Pray’r is the soul’s sincere desire, Uttered or unexpressed / Prayer is the soul’s sincere desire, Uttered / Pray’r is the soul’s sincere desire / Prayer is the soul’s sincere desire, Uttered or

Original language: English

Words: James Montgomery
Music: George Careless


ការ​អធិស្ឋាន​ជា​ប្រាថ្នា​ស្មោះ
, 83


១. ការអធិស្ឋានជាប្រាថ្នាស្មោះទោះវាចាឬឥតសោះអារម្មណ៍ដូចភ្លើងឆេះក្នុងដួងចិត្តដែលធ្វើឲ្យទ្រូងញាប់ញ័រ។
២. ការអធិស្ឋានផ្ដល់ភាពធូរស្បើយជាការបង្ហូរទឹកភ្នែកជាការសម្លឹងឆ្ពោះទៅខាងលើមានតែទ្រង់គង់នៅក្បែរ។
៣. ការអធិស្ឋានជាពាក្យងាយថាកុមារក៏អាចវាចាជាការវិសេសដើម្បីទៅដល់ព្រះអម្ចាស់នៅស្ថានលើ។
៤. ការអធិស្ឋានជាខ្យល់ដង្ហើមជាជីវិតពួកគ្រីស្ទានទ្រង់អធិស្ឋានកាលហៀបសុគតជាកូនសោចូលស្ថានសួគ៌។
៥. ការអធិស្ឋានជាបទប្រែចិត្តប្រែពីផ្លូវខ្លួនយ៉ាងពិតកាលពួកទេវតារីករាយនឹងបទថា «មើល! គាត់អធិស្ឋាន!»
៦. យើងរួបរួមដោយការអធិស្ឋានទាំងកាយចិត្តនិងគំនិតចូលនឹងព្រះបិតានិងបុត្រានឹងទទួលបានមិត្តភាព។
៧. អធិស្ឋានមិនត្រឹមនៅផែនដី៖ព្រះវិញ្ញាណមានបន្ទូលនៅបល្ល័ង្គបិតាព្រះយេស៊ូវជួយសុំទោសជួសអ្នកបាប។
៨. ឱ! យើងមករកទ្រង់តាមនរណាជាផ្លូវជីវិតក្តីពិត!ផ្លូវអធិស្ឋានដែលទ្រង់យាងលើសូមជួយយើងអធិស្ឋាន៕

X:145 Q:1/4=96 M:3/4 L:1/4 K:D d A B | A2 F | (A G) E | D3 | E F B | A2 ^G | A2 yy

ការ​អធិស្ឋាន​ជា​ប្រាថ្នា​ស្មោះ

, 83