ព្រះអង្គយើងសុំមុនឃ្លាតទៅ

English: Lord, We Ask Thee Ere We Part

First line: Lord, we ask thee ere we part / Lord, we ask Thee, ere we part, Bless / Lord, we ask thee, ere we part, Bless the teachings

Original language: English

Words: George Manwaring
Music: Benjamin Milgrove


ព្រះអង្គយើងសុំមុនឃ្លាតទៅ
, 90


១. ព្រះអង្គយើងសូមមុនឃ្លាតទៅឲ្យយល់មេរៀននាថ្ងៃនេះដក់ជ្រាបចូលជ្រៅក្នុងដួងចិត្តដិតជាប់អារម្មណ៍យើងជានិច្ច។
២. ក្នុងវ័យយើងដ៏សែនក្មេងខ្ចីយើងចង់ក្រៃត្រាប់រាល់ច្បាប់ទ្រង់នាំយើងលើផ្លូវពិតឧត្តម្ភឲ្យយើងរឹងមាំធ្វើតាមទ្រង់។
៣. ឱ!បិតាដ៏ករុណាកាលយើងធ្វើការក្នុងក្ដីល្អសូមយើងបានជួបក្ដីបវរអំណររីករាយបម្រើទ្រង់។
៤. សូមទ្រង់អភ័យកំហុសយើងឲ្យយើងបានឃ្លាតពីការល្បួងជួយយើងតែងរស់ក្នុងជីវិតដ៏បរិសុទ្ធចំពោះទ្រង់៕

X:153 Q:1/4=88 M:4/4 L:1/4 K:F C C F F | G G A2 | F F B A/G/ | F A G2 | yy

ព្រះអង្គយើងសុំមុនឃ្លាតទៅ

, 90

Arr.: Ebenezer Beesley