សូមគង់នឹងខ្ញុំ យប់យន់​រាត្រី

English: Abide with Me; ’Tis Eventide

First line: Abide with me; ’tis eventide! The day is past and gone / Abide with me; ’tis eventide / Abide with me, ’tis eventide! The day

Original language: English

Words: M. Lowrie Hofford
Music: Harrison Millard


សូមគង់នឹងខ្ញុំ យប់យន់​រាត្រី
, 97


១. សូម​គង់​នឹង​ខ្ញុំ​យប់​យន់​រា​ត្រីពេល​ថ្ងៃ​ក​ន្លង​ហួស​ទៅស្រ​មោល​ង​ងឹត​ក៏​ខិត​មក​ជិតយប់​យន់​ក៏​ចូល​មក​ដល់សូម​គង់​នៅ​ក្នុង​ចិត្ត​ខ្ញុំ​ជា​ភ្ញៀវសូម​គង់​នៅ​ក្នុង​ផ្ទះ​ខ្ញុំ។
[Chorus]ឱ! ព្រះ​អង្គ​គង់​នឹង​ខ្ញុំ​យប់​នេះមើល​ហ្ន៎​យប់​យន់​ដល់​ហើយឱ! ព្រះ​អង្គ​គង់​នឹង​ខ្ញុំ​យប់​នេះមើល​ហ្ន៎​យប់​យន់​ដល់​ហើយ៕
២. សូម​គង់​នឹង​ខ្ញុំ​យប់​យន់​រា​ត្រីខ្ញុំ​បាន​ដើរ​ជា​មួយ​ទ្រង់ធ្វើ​ឲ្យ​ចិត្ត​ខ្ញុំ​ជ្រួត​ជ្រាប​ពេក​ពន់ដែល​បាន​ប្រា​ស្រ័យ​នឹង​ទ្រង់ព្រះ​ប​ន្ទូល​បំ​ពេញ​ព្រ​លឹង​ខ្ញុំធ្វើ​ឱ្យ​ខ្ញុំ​នៅ​ជិត​ទ្រង់។
៣. សូម​គង់​នឹង​ខ្ញុំ​យប់​យន់​រា​ត្រីរា​ត្រី​នឹង​ប្រែ​ឯ​កាបើ​ខ្ញុំ​មិន​អាច​ប្រា​ស្រ័យ​នឹង​ទ្រង់ឬ​ទ្រង់​មិន​បាន​បំ​ភ្លឺខ្ញុំ​ខ្លាច​ភាព​ង​ងឹត​នៃ​លោ​កិយគ្រប​ដ​ណ្តប់​លើ​ផ្ទះ​ខ្ញុំ។
[Chorus]ឱ! ព្រះ​អង្គ​គង់​នឹង​ខ្ញុំ​យប់​នេះមើល​ហ្ន៎​យប់​យន់​ដល់​ហើយឱ!​ ព្រះ​អង្គ​គង់​នឹង​ខ្ញុំ​យប់​នេះមើល​ហ្ន៎​យប់​យន់​ដល់​ហើយ៕

X:165 Q:1/4=69 M:3/4 L:1/8 K:Eb G2 | G3 G B3/2G/ | G3/2F/ F3 F | A3 A AA | G4 yy

សូមគង់នឹងខ្ញុំ យប់យន់​រាត្រី

, 97