សូមគង់នឹងខ្ញុំ !

English: Abide with Me!

First line: Abide with me—fast falls the eventide / Abide with me! fast falls the eventide; The darkness / Abide with me! Fast falls / Abide with me! / Abide with me! fast falls the eventide

Original language: English

Words: Henry F. Lyte
Music: William H. Monk


សូមគង់នឹងខ្ញុំ !
, 98


១. សូមគង់នឹងខ្ញុំ! យប់យន់កាន់តែខិតជិតផ្ទៃមេឃក៏ងងឹតសូមទ្រង់គង់នឹងខ្ញុំ!ពេលអ្នកដទៃពុំអាចជួយលួងលោមចិត្តទ្រង់បានជួយពីចិត្តឱ! សូមគង់នឹងខ្ញុំ!
២. ជីវិតនេះក៏កន្លងផុតទៅយ៉ាងលឿនក្តីរីករាយរុងរឿងក៏កន្លងផុតដែរនៅជុំវិញខ្ញុំគ្រប់យ៉ាងបានត្រូវផ្លាស់ប្តូរឱ!ព្រះអង្គពុំប្តូរឡើយសូមគង់នឹងខ្ញុំ!
៣. ខ្ញុំត្រូវការទ្រង់គង់នៅនឹងខ្ញុំគ្រប់ពេលព្រះគុណទ្រង់អាចយកឈ្នះអំណាចអាក្រក់តើមាននរណាអាចដឹកនាំខ្ញុំដូចទ្រង់?កាត់ពពកភ្លៀងផ្គរថ្ងៃសូមគង់នឹងខ្ញុំ!

X:166 Q:1/4=84 M:4/4 L:1/4 K:Eb G2 G F | E2 B2 | c B B A | G4 | G2 A B | c2 B2 | A F G =A | B4 | yy

សូមគង់នឹងខ្ញុំ !

, 98