ហ៍្ន ! ឮ​ពួក​ទេវតា​ច្រៀង​បទ

English: Hark! The Herald Angels Sing

First line: Eis dos anjos a harmonia / Hark! the herald angels sing Glory to the newborn / Hark! the herald angels sing, Glory / Hark! the herald angels sing / Hark! the herald angels sing, “Glory to the newborn King!”

Original language: English

Words: Charles Wesley
Music: Felix Mendelssohn


ហ៍្ន ! ឮ​ពួក​ទេវតា​ច្រៀង​បទ
, 131


១. ហ្ន៍! ឮពួកទេវតាច្រៀងបទសិរីសួស្តីដល់ព្រះបុត្រ!សូមបានសុខដល់ស្រុកនានាព្រះនិងមនុស្សបានជានឹងគ្នា!អស់ទាំងសាសន៍អើយចូរស្រែកហ៊ោសរសើរព្រះដោយពាក្យជយោចូរថ្លែងឲ្យមនុស្សបានសង្ឃឹមព្រះគ្រីស្ទកើតត្រង់បេថ្លេហិម!
[Chorus]ហ្ន៍! ឮពួកទេវតាច្រៀងបទសិរីសួស្តីដល់ព្រះបុត្រ!
២. ទទួលស្តេចនៃក្តីសុខសាន្ត!ព្រះរាជបុត្រនៃក្តីសុចរិត!ទ្រង់នាំពន្លឺនឹងជីវិតការព្យាបាលដល់មនុស្សផងទ្រង់យាងចុះមកដោយរាបទាបដើម្បីមនុស្សបានឈ្នះក្តីស្លាប់ដើម្បីលើកមនុស្សលោកឡើងដើម្បីយើងបានកើតជាថ្មី

X:209 Q:1/4=112 M:4/4 L:1/4 K:F C F F3/2 E/ | F A (A G) | c c c3/2 B/ | A G A2 | yy

ហ៍្ន ! ឮ​ពួក​ទេវតា​ច្រៀង​បទ

, 131