ស្តាប់សំឡេងសួគ៌ាជាតិសាសន៍ទាំងឡាយ !

English: Hark, All Ye Nations!

First line: Sehet, ihr Völker, Licht bricht heran! / Hark, all ye nations!

Original language: German
Original title: Sehet, ihr Völker!

Words: Louis F. Mönch
Music: George F. Root


ស្តាប់សំឡេងសួគ៌ាជាតិសាសន៍ទាំងឡាយ !
, 164


១. ស្តាប់សំឡេងសួគ៌ាជាតិសាសន៍ទាំងឡាយ!នៅគ្រប់ទិសទីមូលមីអរសប្បាយ!ពួកទេវតារុងរឿងស្រែកច្រៀងបន្ទរ៖ការពិតស្តារឡើងវិញហើយ!
[Chorus]ឱ!បល្ល័ង្កសួគ៌ារុងរឿងអ្វីម៉្លេះជះពន្លឺការពិតនិងក្តីស្រឡាញ់!រស្មីប្រៀបបីដូចជាព្រះអាទិត្យស្ថិតគ្រប់ដែនដីសព្វថ្ងៃ៕
២. ស្វែងរកក្នុងទីងងឹតចិត្តសោកសៅចាំមើលថ្ងៃរះដែលបាត់បង់យូរទៅនាំគ្នារីករាយយប់យន់ឈប់មានហើយដ្បិតឡើយមានសេចក្តីពិត!
៣. ព្រះបានជ្រើសរើសឱ្យមកបម្រើទ្រង់នៅគ្រប់ដែនដីនិងដល់គ្រប់ពូជពង្សឈរដោយមោះមុតការពារសេចក្តីពិតមូលមិត្តបង្រៀនពីទ្រង់

X:264 Q:1/4=108 M:4/4 L:1/8 K:Bb F2 G3/2F/ D2 F2 | B2 c3/2B/ G4 | A2 A3/2B/ c2 d2 | B2 A3/2G/ F4 | yy

ស្តាប់សំឡេងសួគ៌ាជាតិសាសន៍ទាំងឡាយ !

, 164