មក មក ពួកបរិសុទ្ធ

English: Come, Come, Ye Saints

First line: Come, come ye Saints, not toil nor labor fear / Come, come, ye Saints, no toil or labor fear / We’ll make the air with music ring / Come, come, ye saints, no toil nor labour fear / Come, come, ye Saints, no toil nor labor fear / We’ll find the place / Come, come, ye saints, no toil / Come, come, ye Saints

Original language: English

Words: William Clayton
Music: English folk song


មក មក ពួកបរិសុទ្ធ
, 18


១. មក​មក​ពួក​បរិសុទ្ធ​កុំ​ខ្លាច​ឡើយ​ណាតែ​ខិតខំ​ដោយ​សាទរថ្វី​បើ​ដំណើរ​នេះ​លំបាក​របៀប​ណាព្រះគុណ​នឹង​ជួយ​លើក​ទ្រគ្រាន់បើ​ជាង​បើ​យើង​ខំ​ឧស្សាហ៍កម្ចាត់​ចោល​កង្វល់​យើង​នៅ​រុញរាធ្វើ​បែប​នេះ​ទើប​ចិត្ត​នឹង​រីករាយ—ស្រួល​ទាំងអស់! ​ស្រួល​ទាំងអស់!
២. ម្តេច​ក៏​យើង​ទួញ​នឹង​ថា​ជីវិត​ពិបាក?មិន​មែន​ទេ​ត្រូវ​ទាំងអស់ម្តេច​ក៏​យើង​គិត​ចង់​បាន​រង្វាន់​ដ៏​ធំបើ​យើង​នៅ​គេច​ចម្បាំងចូរ​ពាក់​គ្រឿងសឹក​មាន​ចិត្ត​ក្លាហានព្រះ​យើង​មិន​ដែល​បោះបង់​ចោល​យើង​ឡើយបន្តិច​ទៀត​យើង​នឹង​មាន​រឿង​ប្រាប់—ស្រួល​ទាំង​អស់!​ ស្រួល​ទាំង​អស់!
៣. យើង​នឹង​រក​ឃើញ​កន្លែង​ដែល​ព្រះ​រៀប​ទុកនៅ​ទិស​ខាង​លិច​ដ៏​ឆ្ងាយគឺ​ជា​កន្លែង​ដែល​គ្មាន​នរណា​កំហែងពួក​បរិសុទ្ធ​បាន​ពរចូរ​យើង​បន្លឺ​សំឡេង​សរសើរតម្កើង​ចំពោះ​ព្រះ​និង​រាជា​យើងយើង​នឹង​បន្លឺ​ពាក្យ​នេះ​ឱ្យ​ខ្លាំង—ស្រួល​ទាំងអស់!​ ស្រួល​ទាំងអស់!
៤. ហើយ​បើ​យើង​ស្លាប់​មុន​ពេល​ដំណើរ​យើង​ចប់ថ្ងៃ​សប្បាយ! ​ស្រួល​ទាំងអស់!នោះ​យើង​បាន​ផុត​ពី​ទុក្ខ​លំបាក​អាស្រូវយើង​នៅ​ផង​ពួក​សុចរិតបើ​ព្រះ​ទុក​ឱ្យ​យើង​មាន​ជីវិតឱ្យ​ឃើញ​ពួក​បរិសុទ្ធ​បាន​ទី​នៅនោះ​យើង​នឹង​ច្រៀង​បទ​ដ៏​ពិរោះ—ស្រួល​ទាំង​អស់!​ ស្រួល​ទាំង​អស់!

X:30 Q:1/4=84 M:4/4 L:1/8 K:G G2 G3/2A/ B3 G | FG AB c4 | yy

X:326 Q:1/4=84 M:4/4 L:1/8 K:C clef=treble-8 c2 c3/2d/ e3 c | Bc de f4 | yy

មក មក ពួកបរិសុទ្ធ

, 18